Advertisement

Mọi người giải giúp mình bài tập này với nha.

Câu Hỏi


Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là:

  • Câu A. 222,75 gam
  • Câu B. 186,75 gam
  • Câu C. 176,25 gam
  • Câu D. 129,75 gam

Trả Lời


  • 18/10/2021

C nhá


  • 17/10/2021

Ngu vcl dễ thế dell biết làm

 


  • 15/10/2021

đáp án c

 

 

 

 


Advertisement