Hỏi đáp môn Hóa, giải đáp các câu hỏi về hóa học cho tất cả các lớp

Xác định trường hợp sắt không bị ăn mòn điện hóa


Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau, khi xảy ra sự ăn mòn điện hóa thì trong cặp nào sắt không bị ăn mòn :

 • Câu A. Fe-Sn
 • Câu B. Fe-Zn
 • Câu C. Fe-Cu
 • Câu D. Fe-Pb

Mọi người giải giúp mình bài tập này với nha.


Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là:

 • Câu A. 222,75 gam
 • Câu B. 186,75 gam
 • Câu C. 176,25 gam
 • Câu D. 129,75 gam

H2 co không các bạn ?


Các bạn giúp mình nha.

So sánh lực bazủa các amin


Cho các chất: CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2 (anilin), NH3. Chất có lực bazơ mạnh nhất trong dãy trên là

 • Câu A. CH3NH2.
 • Câu B. NH3.
 • Câu C. CH3NHCH3.
 • Câu D. C6H5NH2.

Xác định công thức phân tủa amin đơn chức dựa vào phản ứng axit-bazơ


Trung hoà 9,0 gam một amin đơn chức Y cần 200 ml dung dịch HCl 1M. CTPT của Y là

 • Câu A. C4H11N
 • Câu B. CH5N
 • Câu C. C3H9N
 • Câu D. C2H7N

Xác định sất béo tạo thành t axit beo v


Cho hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic và axit stearic tác dụng với glixerol. Số triglixerit tối đa tạo thành là:

 • Câu A. 3
 • Câu B. 5
 • Câu C. 8
 • Câu D. 6

Xenlulose


Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là:

 • Câu A. 222,75 gam
 • Câu B. 186,75 gam
 • Câu C. 176,25 gam
 • Câu D. 129,75 gam
Advertisement