Hỏi Đáp Online

H2 co không các bạn ?


Các bạn giúp mình nha.

So sánh lực bazủa các amin


Cho các chất: CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2 (anilin), NH3. Chất có lực bazơ mạnh nhất trong dãy trên là

 • Câu A. CH3NH2.
 • Câu B. NH3.
 • Câu C. CH3NHCH3.
 • Câu D. C6H5NH2.

Xác định công thức phân tủa amin đơn chức dựa vào phản ứng axit-bazơ


Trung hoà 9,0 gam một amin đơn chức Y cần 200 ml dung dịch HCl 1M. CTPT của Y là

 • Câu A. C4H11N
 • Câu B. CH5N
 • Câu C. C3H9N
 • Câu D. C2H7N

Xác định sất béo tạo thành t axit beo v


Cho hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic và axit stearic tác dụng với glixerol. Số triglixerit tối đa tạo thành là:

 • Câu A. 3
 • Câu B. 5
 • Câu C. 8
 • Câu D. 6

Xenlulose


Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là:

 • Câu A. 222,75 gam
 • Câu B. 186,75 gam
 • Câu C. 176,25 gam
 • Câu D. 129,75 gam
Advertisement